top of page

Stadgar

Jönköpings läns tandläkareförening, grundad 1912 – stadgar antagna 13 nov. 2008, reviderade
(punkt 1) 10 nov. 2011

1. Föreningen har till ändamål att sammansluta medlemmarna i Sveriges Tandläkarförbunds båda avdelningar, Tjänstetandläkarna respektive Privattandläkarna, i Jönköpings län samt övriga tandläkare som så önskar för att främja deras vetenskapliga, professionella och sociala intressen. Föreningen och dess styrelse ska i god och värdig anda bedriva verksamhet i detta syfte.
 

2. Till hedersmedlem kan utses person inom föreningen som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens intressen eller som föreningen av annan anledning önskar hedra speciellt.
Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

 

3. Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderåret. Minst två ordinarie föreningsmöten ska hållas varje år, varav ett ska vara årsmöte. Vid årsmötet ska särskild ordförande samt sekreterare för mötet utses, val av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning förrättas (fyllnadsval kan ske vid annat möte liksom andra omröstningar), årsavgift fastställas samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under föregående år förekomma. Styrelseledamot äger inte rösträtt i denna fråga.
 

Kallelse till föreningsmöte bör ske minst sex veckor i förväg via e-post eller brev enligt styrelsens
gottfinnande och beslut får endast fattas i frågor som angivits i kallelsen. Varje närvarande
medlem har en röst, beslut fattas med enkel majoritet, utom vid stadgeändring och upplösning
av föreningen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val och fråga om
ansvarsfrihet då lotten avgör. Protokoll skall föras och undertecknas av mötets sekreterare
samt justeras av två för mötet valda justeringspersoner. I övrigt ska verksamhet bedrivas
enligt beskrivet ändamål.

 

4. Styrelsen bör ha åtta ledamöter, ordförande väljs av årsmötet, i övrigt fördelar valda styrelseledamöter själva posterna sig emellan. Styrelsen sammanträder det antal gånger årligen
som anses behövligt för verksamheten. Mandattiden för ledamöterna ska vara två år och det
bör eftersträvas att hälften väljs om vartannat år. Kallelse till styrelsesammanträden bör ske
minst två veckor i förväg. Protokoll ska föras av sekreteraren eller vald ersättare, undertecknas
av denne samt justeras av ordförande och vice ordförande. Ordförande och kassör är
firmatecknare.

 

5. Två revisorer med ett års mandattid ska finnas. Kassarapport och revisionsberättelse ska
redovisas på årsmötet samt för styrelsen när denna så begär.

 

6. Medlem är skyldig att erlägga avgift enligt årsmötets beslut.
 

7. En valberedning bestående av minst två ledamöter med ett års mandattid ska finnas. Valberedningen ska lämna förslag på kandidat till varje post när val ska förrättas samt förvissa
sig om att dessa är villiga att låta sig väljas. Kandidater ska i möjligaste mån utses så att
olika medlemskategoriers intressen tillgodoses.

 

8. All omröstning sker öppet såvida inte annat beslutats av de närvarande vid mötet.
 

9. Ett föreningsmöte är beslutsmässigt om mötet har utlysts i laga ordning.
 

10. För stadgeändring krävs beslut med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna på ett ordinarie
föreningsmöte. Beslutad ändring träder ikraft fr.o.m. nästkommande verksamhetsår.

 

11. För föreningens upplösning fordras beslut med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna på
två på varandra följande föreningsmöten med minst tre månaders mellanrum. Det fordras då
också att föreningen fattar beslut om disposition av föreningens tillgångar.

bottom of page